Dr. Ayşe Yeltik’in faaliyet gösterdiği Klinika Rezonans (“Klinik”), kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Klinik tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir Klinik olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

 1. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

 1. a)Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

 1. Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK Madde 10, verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken veri sorumluları tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini aramaktadır. İlgili madde kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını haiz Klinik, işbu Aydınlatma Metni ile “ilgili kişileri”:

 1. veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,
 3. işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,
 5. ilgili kişinin KVKK Madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları

konusunda bilgilendirerek aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK Madde 3/1 (ı) bendi uyarınca, veri sorumlusu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, Klinik veri sorumlusu sıfatını taşımakta olup kişisel verilerinizle ilgili olarak Klinik ile iletişime geçilebilmesi amacıyla Klinik’e ait bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır:

Dr. Ayşe Yeltik (Klinika Rezonans)

Adres : Maslak Mah. Taşyoncası sok. Maslak 1453 sitesi T4 no:1 U iç kapı No:B204 Sarıyer – İSTANBUL
E-posta adresi : [email protected]

Telefon : 0532 560 9612

 1. İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK’nın 6. maddesi kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Bununla birlikte sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kural olarak ancak ilgili kişinin açık rızasıyla işlenmektedir.

İşbu doğrultuda internet üzerinden gerçekleştirilen talep ve şikayetlerin takibi ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileri gibi kişisel veriler işlenebilmektedir. Söz konusu kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rıza dâhilinde; KVKK kapsamında açık rıza alınmasına gerek bulunmayan hallerde ise ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ve Klinik’in sağladığı hizmete ilişkin talep ve şikayetlerin takibi ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenebilmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Klinik’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

KVKK’nın 8. maddesi uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 2. maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

KVKK’nın 9. maddesi uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için yukarıdakilerin yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunması gerekmektedir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Kişisel verilerin, yurt dışına aktarımı bakımından kural olarak açık rıza alınmakta; KVKK’da öngörülen veri aktarım şartlarının varlığı halinde ise anılan kişisel veriler açık rıza aranmaksızın yurt dışına aktarılmaktadır.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK Madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK Madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz mümkündür.

Klinik, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

 1. Nasıl Koruyoruz?

Klinik tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve işbirliği içinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmaması için Klinik tarafından gerekli bütün teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

 1. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerle ilgili olarak, KVKK Madde 11 kapsamında, yukarıda açıklanan haklardan herhangi birinin kullanılmak istenilmesi hâlinde, Klinik’e başvurulabilecektir. Bu başvuru, Klinik’e yazılı olarak veya Kurul’u tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Aşağıdaki linkte başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu hazırlamış bulunmaktayız.

 

Lütfen doldurduğunuz başvuru formunu;

 • Klinik’in yukarıda belirtilen adresinde şahsen (başvuru yapanın bizzat gelerek kimliği ile birlikte başvuru formunu doldurması) elden teslim ederek,
 • Klinik adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek,
 • Klinik’in yukarıda belirtilen kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Klinik’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak veya
 • İnternet sitemizin aşağıda bulunan kısmını elektronik olarak doldurarak gönderiniz.

 

KVKK Madde 13/2 uyarınca, başvuruların Klinik’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Cevabımız, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. BAŞVURU FORMU indir