Dr. Ayşe Yeltik’in faaliyet gösterdiği Klinika Rezonans (“Klinik”) olarak hastalarımızın kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Klinik tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, kişisel verilerin korunması için her türlü teknik ve idari tedbiri aldığımızı bildirir, bu hususta sizleri de bilgilendirmek isteriz.

 

 1. Veri Sorumlusu

Klinik, KVKK madde 3’te tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Unvan                        : Dr. Ayşe Yeltik (Klinika Rezonans)

Adres                         : Maslak Mah. Taşyoncası sok. Maslak 1453 sitesi T4 no:1 U iç kapı No:B204 Sarıyer – İSTANBUL

Telefon                       : 0532 560 9612

İrtibat Kişisi              : Dr. Ayşe Yeltik

E-mail Adresi             : aysemd98@gmail.com

 

 1. İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK’nın 6. maddesi kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler; ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Tüm bunlara göre; kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem, görsel ve işitsel kayıtlar şeklinde kategorize edilebilecek kişisel verileriniz, Klinik’e gelen hastaların muayene girişlerinin ve takiplerinin yapılması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir.

Ayrıca, sağlık verilerinizden oluşan özel nitelikli kişisel verileriniz; Klinik’e gelen hastaların muayene girişlerinin ve takiplerinin yapılması, hasta gelişimi ve memnuniyetinin takibi ve hasta memnuniyetinin, hasta bilgileri anonimleştirilerek sosyal medyada paylaşılması amacıyla işlenmektedir. Sağlık verilerinizin işlenmesi için tarafınızdan açık rıza alınmakla birlikte diğer özel nitelikli verileriniz, KVKK’nın 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca işleme faaliyetlerimiz kanunlarda öngörülen haller kapsamında olduğundan açık rızanız alınmadan işlenmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Klinik’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde bankalar, vergi dairleri gibi özel hukuk tüzel kişileri ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. Sağlık bilgileriniz ise yalnızca açık rıza alındığı takdirde hasta gelişimi ve memnuniyetinin takibi amacıyla hasta kimliği anonimleştirilerek Klinik’in ve Klinik’le ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

KVKK’nın 8. maddesi uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 2. maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

KVKK’nın 9. maddesi uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için yukarıdakilerin yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunması gerekmektedir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki veya elektronik ortamda ve diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 2. maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda onayınıza başvurulmaktadır.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

 

Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz mümkündür.

Klinik, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda talebin Klinik’e ulaşmasını takiben en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret, talep sahibinden alınabilecektir.

İşbu Aydınlatma Formu’nu okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.

 

Hasta Bilgileri          

Adı Soyadı                                         :

Tarih                                                   :

İmza                                                   :

 

AÇIK RIZA FORMU

Dr. Ayşe Yeltik’in faaliyet gösterdiği Klinika Rezonans (“Klinik”) tarafından hizmet ilişkimiz kapsamında aktarmış olduğum sağlık verilerimin Klinik’e gelen hastaların muayene girişlerinin ve takiplerinin yapılması, hasta gelişimi ve memnuniyetinin takibi ve hasta memnuniyetinin, hasta bilgileri anonimleştirilerek sosyal medyada paylaşılması amacıyla işlenebileceği ve dosyamda muhafaza edilebileceği hususunda, aydınlatma metni ile bilgilendirilmiş bulunmaktayım. Bu kapsamda, işbu açık rıza formu ile Klinik tarafından sağlık verilerimin işlenmesine, gerekli güvenlik önlemleri alınarak Klinik’ten aldığım hizmetin sona erme tarihinden sonra da 10 yıl süre ile sınırlı olarak saklanmasına ve gerektiği takdirde işlenme amaçları dahilinde yurtiçinde veya yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşılmasına onay verdiğimi beyan ederim.

Hasta Bilgileri

Adı Soyadı                                         :

Tarih                                                   :

İmza                                                   :